Úvod

Úvod                                                  o.z. MAS OPAL                     o.z. Ludia a energia 


Občianske združenie „Ľudia a energia“ pôsobí v regióne juhovýchodného Slovenska v oblasti rozvoja vidieka. Svoje aktivity sústreďuje na hľadanie možností využitia prírodných, historických a ľudských zdrojov regiónov spolu s finančnou podporou štátu a Európskej únie na rozbehnutie procesu vedúceho k vyššej miere ich ekonomickej nezávislosti. V tomto procese sa snaží o spoluprácu s predstaviteľmi samosprávnych orgánov, podnikateľského sektora, mimovládnych organizácií, rôznych združení, cirkví a aktívnych jednotlivcov. Rozvoj vidieka vidí v inovačných prístupoch k tradíciám a rozvoji vidieckeho turizmu. Vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a moderných technológií spolu s využitím energie a zručnosti obyvateľov pri riadení rozvoja svojej obce a regiónu. Tento spôsob rozvoja regiónov je priamo obsiahnutý v prístupe LEADER-CLLD, ktorý prevzalo občianske združenie Ľudia a energia“ za svoju pracovnú metódu.

Introduction

„People and Energy“ – Civil Association works in region of south-east Slovakia on the field of rural development. Its activities are focused on finding out possibilities of natural, historical and human resources exploitation together with aid of state and Europe Union for getting under way process leadings to greater measure of their economic sovereignity. In this process it is endeavour for cooperation with representatives of self government bodies, bussines sector, nongovernmental organisations, various associations, churches and active individuals. It sees rural development in innovative approaches to traditions and rural tourism. Also in renewable energy sources exploitation and modern technologies together with exploitation of energy and workmanship of inhabitants during management of their community and region development. That manner of regional development is directly inherent in approach LEADER-CLLD, which „People and Energy“ – Civil Association, adapted as its operating method.

LEADER

Počasie na Slovensku

KALENDÁR

December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Edmund

Bence

Bodrogtour

Ubytovanie Ondana